Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

«Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

Εικόνα site_admin

Share: 

Τετ, 05/11/2014 - 14:45

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

 

Έχοντας υπόψη :

-           Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

-           Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

-           Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

-           Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

-           5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

-           Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Τσώμο Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου :

1)       Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

2)       Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

3)       Την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα του

4)       Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5)       Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6)       Την εποπτεία της πορείας των πολεοδομικών εφαρμογών.

7)       Την εποπτεία της ασφάλειας και εκτέλεσης των Τεχνικών Έργων.

8)       Την εποπτεία της ασφάλειας και λειτουργίας του Βιολογικού.

9)       Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

10)  Την ευθύνη για την έκδοση αδειών περιβαλλοντικών όρων όπου χρειάζεται.

11)  Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

12)  Να υπογράφει με εντολή μας :

α) Πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

β) Βεβαιώσεις εξόφλησης εισφοράς.

γ) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

Β. Εξουσιοδοτείται  ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Γ. Ο ανωτέρω  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                         Συκιώτης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon apofasi_tsomoy.doc48 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness