Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων

 Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Γ. Κυρμανίδης, με απόφασή του, όρισε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καμένων Βούρλων με θητεία από 09.01.2024 μέχρι 08.01.2025, τους Δημοτικούς Συμβούλους Γεωργία Μπήτα, Σωτήριο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο, Παναγιώτη Γκολφομήτσο, Σπυρίδων Αντερριώτη(άμισθο) καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους και τους μεταβίβασε την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως εξής:

Α. Αντιδήμαρχοι

1. Την κα. Γεωργία Μπήτα, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 α. Διοικητικών θεμάτων και ειδικότερα:

Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Ανάπτυξης Ανθρωπίνου δυναμικού, τήρησης μητρώων και διαδικασιών προσωπικού
 • Διοικητικής μέριμνας
 • Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

β. Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

γ. Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου Πολεοδομίας και συγκεκριμένα:

 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Την παρακολούθηση και εφαρμογή των πολεοδομικών εφαρμογών
 • Την εποπτεία ελέγχου κατασκευών

 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

δ. Την  υπογραφή βεβαιώσεων που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, κ.λ.π)

 

Την κα. Γεωργία Μπήτα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου).

 

2. Τον κ. Σωτήριο Παπανικολάου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και συντονισμό για την καταπολέμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου
 • Την εποπτεία και συντονισμό του γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Την εποπτεία και συντονισμό του γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Τον κ. Σωτήριο Παπανικολάο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Μώλου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στη Δημοτική Ενότητα Μώλου).
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που εδρεύουν και λειτουργούν στη ΔΕ Μώλου (εξαιρούνται τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, επειδή αυτά εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου – εγκύκλιος 28/Α.Π. 44133/24.8.2018 του ΥΠΕΣ)

 

3.         Τον κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Τεχνικών έργων και συγκεκριμένα σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων και Ενέργειας και συγκεκριμένα σε θέματα μελέτης και εκτέλεσης έργων όπως και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Τον κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου).
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που εδρεύουν και λειτουργούν στη ΔΕ Αγίου Κωνσταντίνου (εξαιρούνται τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, επειδή αυτά εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου – εγκύκλιος 28/Α.Π. 44133/24.8.2018 του ΥΠΕΣ).

 

4.         Τον κ. Παναγιώτη Γκολφομήτσο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και συγκεκριμένα στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού δράσεων για τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο

β.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνικών έργων

 

5.         Τον κ. Σπυρίδων Αντερριώτη, καθ' ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες εποπτείας και συντονισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι  μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ.α. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γεωργίας Μπήτα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαντζαβίνος.  

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σωτηρίου Παπανικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκολφομήτσος.  

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Μαντζαβίνο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Γεωργία Μπήτα

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παναγιώτη Γκολφομήτσο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Παπανικολάου.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σπυρίδωνος Αντερριώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκολφομήτσος. 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η  Αντιδήμαρχος κα. Γεωργία Μπήτα, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή  απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο.  

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Β. Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

1. Στον Γεώργιο Αναστασίου ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

2. Στον Κωνσταντίνο Αντωνίου ως εντεταλμένος σύμβουλος τον συντονισμό του:

 • Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ
 • Αυτοτελούς γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
 • Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι
 • Γραφείου Αλιείας και του
 • Γραφείου θεμάτων συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

3. Στον Νικόλαο Αντωνίου ως εντεταλμένος σύμβουλος τηνεποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμου, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, που περιλαμβάνει τα γραφεία:

 • Μελετών και έρευνας
 • Σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων
 • Αποτελεσματικότητας και απόδοσης
 • Ποιότητας και οργάνωσης
 • Διαφάνειας ΚΟ.Σ.Ε., Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα της στρατηγικής και μελετών Τ.Π.Ε., της διαχείρισης συστημάτων Τ.Π.Ε., της διαχείρισης εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
 • Υποστήριξης της εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου

4. Στον Γεώργιο Γιαννακόπουλο ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και το συντονισμό του:

 • Προγραμματισμού και μέριμνας εφαρμογής προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλοντος
 • Προστασίας υδάτινων πόρων
 • Διαχείρισης των γεωτρήσεων
 • Εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου
 • Περιβαλοντικής αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών
 • Προστασίας και αναβάθμισης της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών
 • Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου

5. Στον Ιωάννη Δερνιτσιώτη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:

 • Γραφείου Προμηθειών υλικών/εξοπλισμου/υπηρεσιών

6. Στον Πασχάλη Κοντογιαννίδη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:

 • Γραφείου σε θέματα Απασχόλησης
 • Γραφείου σε θέματα Τουρισμού
 • Γραφείου σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

7. Στον Νικόλαο Κοντοπάνο ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:

 • Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου (όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1)
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

8. Στον Σπυρίδων Μακρυγιάννη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και το συντονισμό της:

 • Διαχείρισης Κοιμητηρίων
 • Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων
 • Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Λειτουργίας Λαικών αγορών
 • Την αρμοδιότητα δράσεων που αφορούν την προστασία του καταναλωτή
 • Διαχείρισης θεμάτων άρδευσης

9. Στον Αθανάσιο Τετριμίδα ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 • Παιδικού Σταθμού Καμένων Βούρλων
 • Παιδικού Σταθμού Μώλου
 • Παιδικού Σταθμού Αγίου ΚωνσταΝτίνου
 • Κ.ΑΠ.Η.
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων με αρμοδιότητες στον Σχεδιασμό, Συντονισμό, Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Κοινωνικών Πολιτικών, των Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων Πολιτικής Ισότητας των φύλων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 • Παρακολουθεί τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορά στην εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στον Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας
 • Παρακολουθεί τον έλεγχο ακρίβειας των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών δικαιωμάτων κ.λ.π.
 • Παρακολουθεί την τήρηση αρχείων των υπόχρεων καταβολής των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου
 • Παρακολουθεί την επεξεργασία στοιχείων υπολογισμού περιοδικά του ύψους των οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεου και την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία ενημέρωσης των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τ'ηρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών
 • Παρακολουθεί την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχών προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων
 • Παρακολουθεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων κ.λ.π.)
 • Παρακολουθεί την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των Νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κ.λ.π.
 • Παρακολουθεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων πρός τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους
 • Παρακολουθεί τα αρχεία της δημοτικής ακίντης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
 • Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις πρός τα αρμόδια όργανα του Δήμου
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίντητς περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κ.λ.π.)
 • Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γής για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς  αλιείας
 • Παρακολουθεί την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας
 • Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλόμενων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου και την εξέλιξη ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και τις καθυστερούμενες οφειλές
 • Ενημερώνεται από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις τελών (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ)
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr