Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εικόνα news_admin

Share: 

Τρί, 20/03/2018 - 10:15

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 

-      Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.»

-      Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν.3852/2010.

-      Τις Διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. ε της υπ’ αριθμ. 33/28.12.2006 ΠΥΣ όπως ισχύει.

-      Την με αριθ. πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.

-      Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ. ΣΤ 1.1.2 του Ν. 4093/2012 

-      Το υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 28115/12-07-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν. 4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες) καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

-      Την με αριθμ. πρωτ. 2136/14.03.2018  βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μώλου-Αγ. Κων/νου

-      Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Μώλου-Αγ. Κων/νου (ΦΕΚ 2488/τ. Β΄/ 04.11.2011)

-      Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού-Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου Μώλου-Αγ. Κων/νου.

 

Κ α λ ε ί

 

Τους / τις ενδιαφερόμενους / ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού - Επιστημονικού Συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του Δήμου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι / ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Δηλαδή:

- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

- Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άνδρες)   

- Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλόλητας (θα δοθεί σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4210 /2013, κατόπιν της σχετικής απόφασης Δημάρχου)

- Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

 

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

 

γ) Να έχουν ειδίκευση ή/και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας και διοικητικής υποστήριξης. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

• Για μεν τους μισθωτούς:

χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

• Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας

 

δ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Παράρτημα Α2 του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 25-2-2016, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας.

 

ε) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν

 

στ) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι Ειδικοί – Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται.

 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού-Επιστημονικού Συνεργάτη. (άρθρο 163 παρ. 7 Ν.3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. α' του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε έξι (6) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τοπικό τύπο (δηλ.  από 21-03-2018 έως και 26-03-2018), σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα του περιεχομένου του  και τα δικαιολογητικά, που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και την έλλειψη κωλυμάτων, στην έδρα του Δήμου στα Καμένα Βούρλα, στο γραφείο πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπ’ όψιν του  Γραφείου  Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  τηλ. 22353-50026).

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου β) στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ & γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

  ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr