Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων

Εικόνα site_admin

Share: 

Δευ, 07/11/2016 - 12:30

Έχοντας υπόψη :

1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων από τρις Τεχνικούς υπαλλήλους,, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8 α) του  Ν. 4412/2016 με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής και με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης των έργων που δεν υπερβαίνουν το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄).

4. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γνωστοποιούμε ότι : το T.T.O.A. του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, την 07-11-2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12,30 μ.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, και για εκτιμώμενη αξία σύμβασης έργων που δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00  €, (χωρίς Φ.Π.Α).

Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο αρχαιότερος τεχνικός υπάλληλος από τακτικά μέλη

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness